Stichting Beacura

Profiel Raad van Toezicht 

Profiel Raad van Toezicht

Wat is het algemene profiel van een lid van de Raad van Toezicht en meer specifiek het profiel van de voorzitter? 

Bestuur kaders Raad van Toezicht 

Vooraf 

Onderhavige notitie gaat in op de Raad van Toezicht van de Stichting Beacura is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, begeleid wonen en behandeling in het kerngebied Kop van Noord-Holland, Almere, West- Friesland, Den Helder en Amsterdam. 

Binnen Stichting Beacura wordt gewerkt met 12 professionals en 6 vrijwilligers die beschikken over Universitair, Hbo- en mbo-niveau en ervaring en kennis hebben van psychische problematiek en gedragsproblematiek zodat er samen gewerkt wordt aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten centraal staan. 

Deze notitie geeft eerst een algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht, waarna specifiek wordt ingegaan op het profiel van de voorzitter. 

Bestuur kaders Raad van Toezicht 

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende bestuur kaders relevant: 

 • Stichting Beacura wordt bestuurd door een 4delig Raad van Bestuur. Toezicht op de bestuurder en besturing van de organisatie wordt gehouden door minimaal 2 leden van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de CV, terwijl de werkwijzen zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen. 
 • Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Governancecode Zorg. 
 • De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van een door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets. Als uitgangspunt geldt dat de Raad van Toezicht uit vijf leden bestaat, waarbij ernaar wordt gestreefd om binnen de Raad van Toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste (eventueel gecombineerde) deskundigheden beschikbaar te hebben: 
 • op financieel-economisch gebied; 
 • op het gebied van de zorg; 
 • op het gebied van vastgoed; 
 • op het gebied van HRM/marketing; 
 • op het gebied van bestuur en strategie; 
 • op juridisch gebied. 
 • Via de leden van de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar. 
 • Binnen de Raad van Toezicht is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie. 

Lidmaatschap Raad van Toezicht 

 • Van de leden wordt gevraagd dat zij de visie van de organisatie, de visie op toezicht en de doelstellingen van de organisatie onderschrijven. Er is sprake van betrokkenheid met het veld van de zorg.• De leden zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren.• De leden zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming. 
 • De leden dienen bestuurlijke en toezichthoudende kennis en vaardigheden, goede contactuele en representatieve vaardigheden te hebben en kunnen samenwerken in teamverband. 
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen conform de voorwaarden beschreven in artikel 6 van de statuten. Relevante andere functies worden gemeld. Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie. 
 • Leden dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich tussen de zes à tienmaal jaarlijks vrij te maken voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. 
 • Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen wel een honorarium, passend binnen de WNT. 

Schriftelijk is vastgelegd dat zowel de Centrale Cliëntenraad (CCR) als ook de Ondernemingsraad (OR) adviesrecht hebben bij vaststellen van het profiel en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht, e.e.a. conform de Governancecode Zorg. Zo mogelijk wonen de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht jaarlijks twee Overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met zowel de CCR als OR bij. 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Aan de voorzitter van de Raad van Toezicht worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld: 

 • Hij of zij heeft op basis van bestuurlijke kennis en ervaring voldoende gezag en uitstraling om wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt, de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht tot de orde te roepen en wanneer noodzakelijk in te grijpen. 
 • Hij of zij heeft voldoende invoelingsvermogen en is in staat om tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen. 
 • De voorzitter is bereid en heeft tijd om naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door de Raad van Bestuur en daarmee overleg 

Mariette Huisman