Stichting Beacura

Onze diensten

Stichting Beacura voortkomend uit
Stichting Judansa welke was opgericht in 2008

Stichting Beacura is een erkende WTZI instelling voor individuele systeem begeleiding voor jeugdigen en volwassenen. En richt zich voornamelijk op ambulante begeleiding en Beschermd / Begeleid wonen met 24- uurs begeleiding. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder te kunnen.

Onze service. Speciaal voor jou en voor andere.

Wat houdt deze begeleiding in?

Intensieve begeleiding i.v.m. complexe problematiek en een hulpvraag op meer dan 4 leefdomeinen. Bij complexe problematiek is er vaak sprake van een combinatie van LVB, psychiatrie en gedragsproblemen. Bij deze groep wordt er vaak 24 uurs zorg/ toezicht ingezet voor continuïteit van de zorg, voor de veiligheid van het individu en de totale groep.

De regionale toegang leidt cliënten naar beschermd wonen of andere vormen van zorg. Dit wordt gedaan op basis van het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’ om zorg op maat te realiseren.

 

Het vertrekpunt om te bepalen wat nodig is aan zorg en/of ondersteuning, begint bij wat de persoon zelf kan, waar er mogelijkheden liggen voor ontwikkelingen en welke mogelijkheden de persoon ziet die samen met de directe omgeving zijn op te lossen.

 

Deze intensieve zorg vanuit Stichting Beacura wordt geboden door deskundige en professionele hulpverleners, waarbij de persoonlijke begeleiding en behandeling uitgezet wordt door de deskundigen. Er zal samenwerking plaats vinden met betrokken ketenpartners zoals: de huisarts, fysiotherapie, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en forensische zorg.

Doordat er zorg in nabijheid geboden moet worden is het belangrijk dat de cliënt buiten de geplande zorgmomenten in staat is om zelf hulp in te roepen en de begeleiding in te schakelen wanneer de situatie hierom vraagt. Het doel van Stichting Beacura is het garanderen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen de vastgestelde kaders conform het beschermd wonen en WLZ.

Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis. De begeleiding is gericht op het structureren van het dagelijks leven, en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode en is gericht op het gehele cliëntsysteem en alle levensgebieden.

Hoe verloopt thuisbegeleiding

Een thuisbegeleider, de naam zegt het al, komt bij u thuis. De hulpverlener probeert samen met u een helder beeld te krijgen van uw problemen/ knelpunten en de mogelijke oplossingen. De thuisbegeleider werkt nauw met u en/of uw familieleden samen, om de ontstane problemen op een adequate manier op te lossen.

Bij de begeleiding wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van u en/of uw familieleden/ mantelzorgers. Ook werkt de thuisbegeleiding samen met andere instanties. Op deze manier wordt de zorg op elkaar afgestemd zodat de hulpverlening optimaal kan verlopen.

De hulpverleners die thuisbegeleiding bieden zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Samen met uw thuisbegeleider stelt u een zorgplan op, waarin de doelen SMART worden opgesteld.

Vanwege de complexiteit van thuisbegeleiding wordt een zorgplan opgesteld van ministens 1 jaar waarbij zoveel mogelijk van de opgestelde doelen en wensen worden nagestreefd.

Ons motto is Terug in je kracht!

Het doel van onze trainingen is, het opheffen van psychische en/of lichamelijke klachten, jezelf beter leren kennen, je innerlijke kracht herwinnen en je daardoor beter gaan voelen.

Bij lichaamsgerichte training gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc.

Hoe verloopt een traject ?

Als u zich aanmeldt voor Sport en Beweging werkt u stapsgewijs met een sportbegeleider, aan het doel dat u hebt opgesteld in uw persoonlijk sportplan, dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. 

U krijgt wekelijkse een gesprek met uw sportbegeleider die u de nodige ondersteuning biedt en helpt bij de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk het traject kan doorlopen.

Sportbegeleiding helpt u stap voor stap op weg naar uw einddoel. U blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor uw eigen traject en geeft daardoor zelf de uiteindelijke duur van uw traject aan. 

Vervolgens bepaalt u uw persoonlijke doel: · wat wilt u bereiken? · welke vaardigheden heeft u hiervoor nodig? · op welke manier kunt u deze vaardigheden leren en uw doel bereiken? · welke hulpbronnen heeft u hierbij nodig en zijn die beschikbaar?

Uw persoonlijke doelen, vaardigheden en strategieën werkt u uit in een

persoonlijk sportplan. Vervolgens zet u de concrete stappen die nodig zijn om uw doel te realiseren. De sportbegeleider ondersteunt u bij het realiseren van uw doelen en bij het behouden van een eerder behaald doel.