Stichting Beacura

Aanmeldformulier

  Persoonlijke gegevens  Geslacht:

  Geboorte datum:  Burgerlijke staat:


  Identificatiedocument

  Contactpersonen

  contactpersoon 1*:


  contactpersoon 2:


  Juridische status*

  Problematiek*

  Graag aankruisen welke problematiek van toepassing is

  Contactgegevens huisarts*
  Contactgegevens apotheek*  Contactgegevens verwijzer/aanmelder  Contactgegevens eerdere hulpverleners en/of instanties  Financiering zorg
  Is er een indicatie besluit of beschikking aanwezig?

  Indicatie besluit of beschikking

  Bij WLZ indicatie


  Wijze van financiering

  Inkomsten uit

  Bron van inkomsten

  Wanneer er sprake is van een uitkering kruis aan om wat voor uitkering het gaat

  Wanneer er sprake is van werk in dienstverband of tijdelijk werk dan graag het volgende invullen
  Kopie indicatiebesluit of beschikking gemeente

  Actueel ondersteuningsplan en of onderzoekverslag met diagnose en/of IQ gegevens

  Kopie beschikking rechtbank van curatele/mentorschap/voogdij/bewind voering (indien van toepassing)

  Kopie juridische status

  Woonperspectief

  Hoe is op dit moment de woonsituatie? (bijvoorbeeld, bij ouders/verwanten, zelfstandig, in een groepswoning)

  Wat zijn de woonwensen? Met betrekking op soort woning en welke woonplaats.

  Zijn er risico’s aanwezig voor de woonomgeving? Zo ja welke? (bijvoorbeeld niet in een woonwijk, in de buurt van een winkelcentrum of een school)

  Heeft client een ondersteunend netwerk? Zo ja in welke woonplaats wonen zij?

  Zijn andere hulpverleningsinstanties betrokken? Zo ja graag de gegevens hieronder invullen.  Werk, stage en daginvulling

  Is er sprake van ervaring op het gebied van werk, stage of dagbesteding?

  Zo ja, beschrijf de meeste recente ervaring: welk type werk, stage of dagbesteding, waar en voor hoeveel uur.

  Zo nee wat is hier de reden voor? Graag hiernaast omschrijven.

  Zijn er wensen om te starten met werk, stage of dagbesteding? Zo ja beschrijf welke.

  Zijn er vervoersmogelijkheden aanwezig?

  Schoolse vaardigheden

  Kan client lezen?

  Kan client schrijven?

  Kan client rekenen?

  Beheerst client de Nederlandse taal?

  Spreekt client naast Nederlands nog een andere taal?

  Is er sprake van een andere manier van communiceren? (bijvoorbeeld door gebarentaal/gebaren en of pictogrammen?)

  Praktische vaardigheden

  Huishoudelijke activiteiten

  Zelfverzorging

  Zorgen voor eigengezondheid/veiligheid

  Deelnemen aan verkeer

  Boodschappen doen of winkelen

  Gezondheid, lichamelijk en psychisch welbevinden

  Zijn er beperkingen aanwezig op de onderstaande gebieden? Zo ja beschrijf welke.

  Visus (ogen)

  Gehoor

  Mobiliteit

  Gewicht

  Slikken

  Allergieën

  Slaap-waak ritme

  Epilepsie

  Medische beperkingen

  Risico inventarisatie

  Zijn er beperkingen aanwezig op onderstaande gebieden? Zo ja graag beschrijven welke:

  Mobiliteit/valgevaar/slapen/trappen lopen

  Verkeersveiligheid

  Grensoverschrijdend ( seksueel) gedrag

  Angsten/Pijn

  Agressie ( fysiek/verbaal) agressie gericht op zichzelf, anderen of materialen

  Sociale media

  Geld

  Verslavingen ( bijvoorbeeld middelengebruik, gamen, eten, verzamelen van bepaalde objecten)

  Anders

  Overige informatie die van belang kan zijn: